MANS-XAPIS_web
Cares-Emocionsc-300_WEB_10-1
BANC-XAPIS-STORIE_web
ABECEDARI_web
CARES-WEB_ok
Cossos-retalls_WEB_8-1
Composicions-mapes-de-profunditat-2
Compo-abecedari-pantalla-03-ok_WEB_10-1
siluetes_720_ordrecanviat_WEBOK_8colors_soroll
3D-dona
Composicions-renders-cossos-3d_85x1275-copia
CARES-COTXE_WEB-1
CARES-COTXE-INSTA-600-imatges-60-segons_web
CARES-SINTÈTIQUES-02012022_WEB_9
CARES-SINTÈTIQUES-02012022_senseespais_WEB
BANC XAPIS OK
Composicions-fotos-impressions_3
CONJUNT-90-IMATGES_convert-web_65imatges_mespetit
HITS-OK-150_WEB-2
pare-xapis_WEB
MANS XAPIS OK
Composicions-mapes-de-profunditat
MOBIL-INSTA_v2_web-1
HITS-INSTA-més-llarg-irregular
3D-animació-WEB_ok
MOBILS-COMPOSICIÓ-OK-300_WEB_9
16-Extrude-the-world-3
text
COTXE-CAMES-web
bola2-baixa
noia
Composicions-fotos-impressions_1
14-Extrude-the-world-1
safata-gif_web
Composicions-renders-cossos-3d_85x1275-copia-7
HOME REFRESC OK
3D-tots
FAROLA_WEB
Composicions-renders-cossos-3d_85x1275-copia-5
Composicions-fotos-impressions_2
Composicions-renders-cossos-3d_85x1275-copia-3
15-Extrude-the-world-2

eng:

"Del que passa a fora" ("About what happens outside") reflects on how we see the world today. The work explores how current visualization technologies, and the new ways of seeing that they produce, shape our perception of reality, and reality itself.

In order to do this, the work starts from the window, understood from three different perspectives: the concept of the window as a metaphor of vision, the physical window from where the photographer takes all the images of the work, and the system of digital and virtual windows where these images circulate.

The author uses the local context that the window shows to think about the global context of visual capitalism that the screen projects, characterized by the centrality of the image, techno science and computing. Therefore, the work reflects on the condition of contemporary image and the characteristics of its production and circulation, and more specifically on issues such as the new visual normativity based on screens, machine vision and artificial intelligence, virtuality, or the shift from linear perspective to vertical vision.

The symbiotic relationship established by the photographer and the machine in the project, embodies the connection we have with technology nowadays. A relationship of mutual learning, where they learn to see one from the other, in a game that allows them to see beyond what exists, and imagine the world while modeling it.

The images of the work represent above all a reflection on themselves and on the photographic medium itself. After all, the machine and the photographer look at what happens outside to imagine what happens inside this layer of images that mediates between us and the world.

cat:

”Del que passa fora“ reflexiona sobre com veiem el món avui. El treball explora com les tecnologies de visualització actuals, i els nous modes de veure que produeixen, configuren la nostra percepció de la realitat i la realitat mateixa.

Per fer-ho, el treball parteix de la finestra, entesa des de tres perspectives diferents: el concepte de finestra com a metàfora de la visió, la finestra física des d'on el fotògraf ha pres totes les imatges del treball, i el sistema de finestres digitals i virtuals per on circulen aquestes imatges.

L'autor se serveix del context local que mostra la finestra, per pensar en el context global de capitalisme visual que projecta la pantalla, caracteritzat per la centralitat de la imatge, la tecnociència i la computació. Així doncs, el treball reflexiona sobre la condició de la imatge contemporània, i les característiques de la seva producció i circulació, i més concretament sobre qüestions com la nova normativitat visual basada en les pantalles, la visió maquínica i la intel·ligència artificial, la virtualitat, o el desplaçament de la perspectiva lineal a la visió vertical.

La relació de simbiosi que estableixen el fotògraf i la màquina en el projecte, encarna la connexió que mantenim actualment amb la tecnologia. Una relació d'aprenentatge mutu, on aprenen a veure l'un de l'altre, en un joc que els permet veure més enllà d’allò existent, i imaginar el món mentre el modelen.

Les imatges del projecte, representen sobretot una reflexió sobre elles mateixes i sobre el propi mitjà fotogràfic. Al cap i a la fi, la màquina i el fotògraf miren el que passa fora per imaginar què passa dins d'aquesta capa d'imatges que media entre nosaltres i el món.

cast:

”del que passa a fora“ reflexiona sobre cómo vemos el mundo hoy. el trabajo explora cómo las tecnologías de visualización actuales, y los nuevos modos de ver que producen, configuran nuestra percepción de la realidad y modelan el paisaje.

para ello, el trabajo parte de la ventana, como metáfora de la idea de visión y como lugar desde donde realizar las fotografías. el autor se sirve del contexto local que muestra la ventana, para pensar en el contexto global de capitalismo visual que proyecta la pantalla, caracterizado por la centralidad de la imagen, de la tecnociencia y la computación. así pues, el trabajo reflexiona sobre la condición de la imagen contemporánea, y las características de su producción y circulación, y más concretamente sobre cuestiones como la nueva normatividad visual basada en las pantallas, la visión maquínica y la inteligencia artificial, la virtualidad, o el desplazamiento de la perspectiva lineal a la visión vertical.

en el trabajo, la relación de simbiosis que establecen el fotógrafo y la máquina encarna la relación que mantenemos hoy con la tecnología. una relación de aprendizaje mutuo, en el que el fotógrafo utiliza la máquina para ver más y mejor, a la vez que la máquina emplea el fotógrafo para aprender a ver y a mirar de forma autónoma. un juego que les permite ver más allá de lo existente, imaginando el mundo a la vez que lo conforman. 

las imágenes del proyecto, todas hechas desde la ventana/pantalla, representan sobre todo una reflexión sobre ellas mismas y sobre el propio medio fotográfico. al fin y al cabo, la máquina y el fotógrafo miran lo que pasa fuera para imaginar lo que pasa dentro de esta capa de imágenes que media entre nosotros y el mundo.

Back to top Arrow