MANS-XAPIS_web
Cares-Emocionsc-300_WEB_10-1
BANC-XAPIS-STORIE_web
ABECEDARI_web
CARES-WEB_ok
Cossos-retalls-caos_WEB_9
Compo-abecedari-pantalla-03-ok_WEB_10-1
siluetes_720_ordrecanviat_WEBOK_8colors_soroll
3D-dona
safata-gif_web
BANC XAPIS OK
CARES-COTXE-INSTA-600-imatges-60-segons_web
CARES-SINTÈTIQUES-02012022_senseespais_WEB
CARES-COTXE_WEB-1
14-Extrude-the-world-1
COTXE-CAMES-web
CARES-SINTÈTIQUES-02012022_WEB_9
HOME REFRESC OK
MANS XAPIS OK
MOBIL-INSTA_v2_web-1
pare-xapis_WEB
bola2-baixa
MOBILS-COMPOSICIÓ-OK-300_WEB_9
16-Extrude-the-world-3
3D-calvo_WEB-1
SAFATA OK
3D-animació-WEB_ok
text
noia
HITS-OK-150_WEB-2
COTXE I CAMES OK
15-Extrude-the-world-2
HITS-INSTA-més-llarg-irregular
DUES NOIES OK
bloc-baixa-1
FAROLA_WEB
Cossos-retalls_WEB_8-1
3D-tots

eng:

"del que passa a fora" reflects on how we see the world today. the work explores how current visualization technologies and the new ways of seeing that they produce, shape our perception of reality and the landscape.

therefore, the work starts out from the window as a metaphor of the idea of vision and as a place from which to take the photographs. the author uses the local context that the window shows to think about the global context of visual capitalism that the screen projects, characterized by the centrality of the image, technoscience and computing. the work reflects on the condition of contemporary image and the characteristics of its production and circulation, and more specifically on issues such as the new visual normativity based on screens, machine vision and artificial intelligence, virtuality, or the shift from linear perspective to vertical vision.

in the work, the symbiotic relationship established by the photographer and the machine embodies the relationship we have nowadays with technology. a relationship of mutual learning, in which the photographer uses the machine to see more and better, while the machine uses the photographer to learn to see and look autonomously. a game that allows them to see beyond what exists, imagining the world while modeling it.

the images of the project, all made from the window/screen, represent, above all, a reflection about themselves and about the photographic medium itself. after all, the machine and the photographer look at what happens outside to imagine what happens inside this layer of images that mediates between us and the world.

cat:

”del que passa fora“ reflexiona sobre com veiem el món avui. el treball explora com les tecnologies de visualització actuals, i els nous modes de veure que produeixen, configuren la nostra percepció de la realitat i modelen el paisatge.

per això, el treball parteix de la finestra, com a metàfora de la idea de visió i com a lloc des d'on realitzar les fotografies. l'autor se serveix del context local que mostra la finestra, per pensar en el context global de capitalisme visual que projecta la pantalla, caracteritzat per la centralitat de la imatge, la tecnociència i la computació. així doncs, el treball reflexiona sobre la condició de la imatge contemporània, i les característiques de la seva producció i circulació, i més concretament sobre qüestions com la nova normativitat visual basada en les pantalles, la visió maquínica i la intel·ligència artificial, la virtualitat, o el desplaçament de la perspectiva lineal a la visió vertical.

la relació de simbiosi que estableixen el fotògraf i la màquina encarna la relació que mantenim avui amb la tecnologia. una relació d'aprenentatge mutu, en què el fotògraf utilitza la màquina per veure més i millor, mentre que la màquina utilitza el fotògraf per aprendre a veure i mirar de forma autònoma. un joc que els permet veure més enllà d’allò existent, imaginant el món mentre el conformen.

les imatges del projecte, totes fetes des de la finestra/pantalla, representen sobretot una reflexió sobre elles mateixes i sobre el propi mitjà fotogràfic. al cap i a la fi, la màquina i el fotògraf miren el que passa fora per imaginar què passa dins d'aquesta capa d'imatges que media entre nosaltres i el món.

cast:

”del que passa a fora“ reflexiona sobre cómo vemos el mundo hoy. el trabajo explora cómo las tecnologías de visualización actuales, y los nuevos modos de ver que producen, configuran nuestra percepción de la realidad y modelan el paisaje.

para ello, el trabajo parte de la ventana, como metáfora de la idea de visión y como lugar desde donde realizar las fotografías. el autor se sirve del contexto local que muestra la ventana, para pensar en el contexto global de capitalismo visual que proyecta la pantalla, caracterizado por la centralidad de la imagen, de la tecnociencia y la computación. así pues, el trabajo reflexiona sobre la condición de la imagen contemporánea, y las características de su producción y circulación, y más concretamente sobre cuestiones como la nueva normatividad visual basada en las pantallas, la visión maquínica y la inteligencia artificial, la virtualidad, o el desplazamiento de la perspectiva lineal a la visión vertical.

en el trabajo, la relación de simbiosis que establecen el fotógrafo y la máquina encarna la relación que mantenemos hoy con la tecnología. una relación de aprendizaje mutuo, en el que el fotógrafo utiliza la máquina para ver más y mejor, a la vez que la máquina emplea el fotógrafo para aprender a ver y a mirar de forma autónoma. un juego que les permite ver más allá de lo existente, imaginando el mundo a la vez que lo conforman. 

las imágenes del proyecto, todas hechas desde la ventana/pantalla, representan sobre todo una reflexión sobre ellas mismas y sobre el propio medio fotográfico. al fin y al cabo, la máquina y el fotógrafo miran lo que pasa fuera para imaginar lo que pasa dentro de esta capa de imágenes que media entre nosotros y el mundo.

Back to top Arrow